Cửa hàng gần bạn
Về f88
Nhà đầu tư
Truyền thông

Bảo hiểm TNDS xe máy bắt buộc

Quyền lợi

Mức TNDS đối với người thứ 3:

  • Thiệt hại về người do xe máy gây ra: 100 triệu đồng/01 người/01 vụ tai nạn
  • Thiệt hại về tài sản do xe máy gây ra: 50 triệu đồng/01 người/01 vụ tai nạn
Phí bảo hiểm

Phí bổ sung 10.000 – 20.000đ

Quyền lợi bổ sung

Tai nạn người ngồi trên xe 5.000.000 – 10.000.000/người/vụ